V9.4- Qoraal dhaqdhaaqa geli muuqaalkaaga

Qoraalka aad gelisay Premiere, u samee dhaqdhaaq si uu qurxoonaado marka uu soo muuqanayo.