Course Curriculum

Day-1 Alphabet
EN1.1 – Alphabet 00:08:00
EN1.2 – Exercise 00:02:00
Day -2 Alphapet For Words
EN2.1 – Alphapet For Words 00:12:00
EN2.2 – Grammer 00:10:00
EN2.3 – Alpha Exercise 00:02:00
Day -3 The 7 days of the week
EN3.1 – The 7 days of the week 00:06:00
EN3.2 – the 7 days….Ecercise 00:02:00
EN3.3 – Grammer 00:03:00
EN3.4 – Exercise 00:02:00
Day -4 Months of the year
EN4.1 – Months of the year 00:06:00
EN4.2 – Exercise 00:02:00
EN4.3 – Grammer 00:09:00
EN4.4 – Exercise 00:02:00
Day -5 Classroom Expression
EN5.1 – Classroom Expression 00:10:00
EN5.2 – Grammer 00:05:00
EN5.3 – Exercise 00:02:00
Day -6 Basic Parts of the body
EN6.1 – Basic Parts of the body 00:05:00
EN6.2 – Grammer 00:08:00
EN6.3 – Exercise 00:02:00
EN6.4 – Job title 00:11:00
EN6.5 – Grammer 2 00:12:00
Imtixaanka 1aad – Basic English 00:15:00
Day -7 Nice To meet you
EN7.1 – Nice To meet you 00:03:00
EN7.2 – Posession 00:08:00
EN7.3 – Spelling Names 00:01:00
EN7.4 – Verb to be 00:05:00
EN7.5 – Exercise 00:01:00
EN7.6 – Questions 00:07:00
EN7.7 – Read Write and Repeat 00:07:00
Day -8 How are you
EN8.1 – How are you 00:03:00
EN8.2 – Numbers 00:11:00
EN8.3 – Age 00:05:00
EN8.4 – Singular & polural 00:02:00
EN8.5 – These & That 00:02:00
EN8.6 – Read & Repeat 00:02:00
EN8.7 – Read Write and Repeat 00:03:00
Day -9 How does she look like
EN9.1 – How does she look like 00:03:00
EN9.2 – Appearance 00:03:00
EN9.3 – Verb to be 00:04:00
EN9.4 – Basic and Short 00:01:00
EN9.5 – Possesive and subject 00:02:00
EN9.6 – Personality- 00:02:00
EN9.7 – Question Negative 00:04:00
EN9.8 – Normal and short 00:01:00
EN9.9 – Adjective 00:01:00
EN9.10 – Sentence Structure 00:03:00
EN9.11 – Questions 00:01:00
EN9.12 – Opposites 00:06:00
Day -10 Where are you from
EN10.1 – Where are you from 00:02:00
EN10.2 – Review verb to be- 00:07:00
EN10.3 – Simple Present Tense- 00:17:00
EN10.4 – Read and answer 00:01:00
Day -11 Do you speak English
EN11.1 – Do you speak English- 00:05:00
EN11.2 – Sentence Structure- 00:05:00
EN11.3 – Nationalities and Languege 00:02:00
EN11.4 – Questions and Answer 00:01:00
EN11.5 – Vocabulary- 00:04:00
EN11.6 – Examples 00:09:00
Day -12 Family
EN12.1 – Family- 00:10:00
EN12.2 – Review this &that 00:04:00
EN12.3 – Singular & Plural- 00:02:00
EN12.4 – Examples 00:01:00
EN12.5 – Status 00:02:00
EN12.6 – Punctuation Marks 00:05:00
EN12.7 – Put 00:01:00
EN12.8 – Listen & Write 00:03:00
EN12.9 – Read & Answer 00:01:00
Day -13 There are many Relatives
EN13.1 – There are many Relatives 00:06:00
EN13.2 – Review Possession- 00:02:00
EN13.3 – Review Tense 00:09:00
EN13.4 – Where is it- 00:01:00
EN13.5 – OR 00:03:00
EN13.6 – Read & Answer 00:03:00
Day -14 What do you do
EN14.1 – What do you do- 00:02:00
EN14.2 – Articiles 00:04:00
EN14.3 – A and an 00:03:00
EN14.4 – Review Simple Present Tense- 00:05:00
EN14.5 – Noun And Verb 00:04:00
EN14.6 – Pronunciation- 00:04:00
EN14.7 – Listen & Write 00:01:00
Day -15 Where do you work
EN15.1 – Where do you work 00:03:00
EN15.2 – Work Places 00:02:00
EN15.3 – A and An 00:01:00
EN15.4 – Frequency Adverb- 00:03:00
EN15.5 – Pronunciation- 00:02:00
EN15.6 – Lover story- 00:06:00
EN15.7 – Listen & write 00:02:00
Imtixaanka 2aad – Basic English 00:05:00
Day -16 What is it
EN16.1 – What is it 00:11:00
EN16.2 – Prepositions of time 00:01:00
EN16.3 – Parts of the day- 00:01:00
EN16.4 – New Words- 00:01:00
EN16.5 – Listen & Write- 00:02:00
EN16.6 – Read & Write- 00:02:00
Day -17 What day is it-
EN17.1 – What day is it- 00:03:00
EN17.2 – Months- 00:02:00
EN17.3 – Ordinal Numbers- 00:02:00
EN17.4 – Name of the days 00:01:00
EN17.5 – Holidays- 00:01:00
EN17.6 – Pronunciation- 00:01:00
EN17.7 – Listen & Write- 00:02:00
EN17.8 – Read & and Answer 00:02:00
Day -18 How is the Weather
EN18.1 – How is the Weather 00:02:00
EN18.2 – Present Continuous Tense 00:02:00
EN18.3 – Adjective Weather 00:02:00
EN18.4 – Thermometer 00:03:00
EN18.5 – Pronunciation- 00:01:00
EN18.6 – Listen & Write- 00:02:00
Day -19 What are you wearing
EN19.1 – What are you wearing 00:06:00
EN19.2 – Sentence Structure 00:06:00
EN19.3 – Present Contunous Tense 00:02:00
EN19.4 – Listen & Write- 00:00:00
EN19.5 – Read & Answer 00:02:00
Day -20 The Body
EN20.1 – The body- 00:16:00
EN20.2 – Pronunciation- 00:03:00
EN20.3 – Listen & Write- 00:02:00
EN20.4 – Read & Answer 00:03:00
Day -21 What is the matter
EN21.1 – What is the matter 00:08:00
EN21.2 – Pronunciation 00:06:00
EN21.3 – Listen & Write 00:01:00
EN21.4 – Read & Answer 00:02:00
Day -22 Home
EN22.1 – Home 00:03:00
EN22.2 – There is & There are 00:03:00
EN22.3 – outside of house 00:02:00
EN22.4 – Pronunciation- 00:03:00
DAY -23 Tell me about your furniture
EN23.1 – Tell me about your furniture 00:12:00
EN23.2 – Vocubulary- 00:03:00
EN23.3 – Pronunciation- 00:03:00
EN23.4 – Listen & Write 00:02:00
EN23.5 – Read & Answer 00:04:00
Day -24 I am Hungry
EN24.1 – I am Hungry- 00:03:00
EN24.2 – Vocabulary- 00:03:00
EN24.3 – Nouns 00:03:00
EN24.4 – Articles 00:03:00
EN24.5 – Listen & Write 00:03:00
EN24.6 – Read & Answer 00:05:00
Day -25 What is sports can you play
EN25.1 – What is sports can you play- 00:04:00
EN25.2 – present Continous Tense- 00:02:00
EN25.3 – indivial sports 00:02:00
EN25.4 – Present Simple Tense 00:04:00
EN25.5 – Listen & Write 00:02:00
EN25.6 – Read & Answer 00:02:00
Day -26 What did you do yesterday
EN26.1 – What did you do yesterday- 00:02:00
EN26.2 – Simple past Tense 00:04:00
EN26.3 – Regular & inregular verbs 00:09:00
EN26.4 – Pronunciation- 00:03:00
EN26.5 – Listen & Write 00:02:00
EN26.6 – Read & answer 00:03:00
Day -27 What are you going to
EN27.1 – What are you going to- 00:06:00
EN27.2 – Future Prediction 00:05:00
EN27.3 – Time Words 00:04:00
EN27.4 – Listen & Answer 00:00:00
EN27.5 – Read & Answer 00:03:00
Day -28 Would you like to do
EN28.1 – would you like to do- 00:05:00
EN28.2 – pronouns 00:09:00
EN28.3 – An invition- 00:05:00
EN28.4 – Experession- 00:03:00
EN28.5 – Polite questions 00:05:00
EN28.6 – Listen & Write 00:01:00
EN28.7 – Read &Answer 00:06:00
EN -29 My VOCATION
EN29.1 – My vocation- 00:03:00
EN29.2 – Vocabulary- 00:02:00
EN29.3 – Articles 00:08:00
EN29.4 – Listen & Write 00:02:00
EN29.5 – Read & Answer 00:05:00
Day -30 How do you travel
EN30.1 – How do you travel- 00:02:00
EN30.2 – Preposition 00:04:00
EN30.3 – Simple Past Tense 00:07:00
EN30.4 – Listen & Write- 00:02:00
Day-31 How do you get there?
EN31.1 How do you get there. 00:11:00
EN31.2 Direction Words 00:02:00
EN31.3 Listen & Write 00:03:00
EN31.4 Read & Answer 00:04:00
Day-32 Ask me a question?
EN32.1 Ask me a question 00:01:00
EN32.2 Question Words 00:11:00
EN32.3 Test Matching 00:02:00
EN32.4 Sentence Structure 00:05:00
EN32.5 Listen & Write 00:01:00
EN32.6 Read & Answer 00:03:00
Day-33 I don't Know
EN33.1 I don’t know 00:04:00
EN33.2 Indefinite Pronoun’s 00:10:00
EN33.3 Listen & Write 00:03:00
EN33.4 Read & Answer 00:04:00
Day-34 Review 1&6
EN34.1 Review English Alphabet 00:02:00
EN34.2 Demonstrative 00:03:00
EN34.3 The 7 days of the week 00:02:00
EN34.4 Months of the year & class rom Expression- 00:01:00
EN34.5 Job title 00:01:00
EN34.6 Sub vs obj 00:01:00
Day-35 Review 7&15
EN35.2 – Countries & Family 00:03:00
EN35.3 – Job Title & verb to be 00:02:00
EN35.4 – Sentence Structure 00:03:00
EN35.5 Listen and Write 00:03:00
EN35.6 Read & Answer 00:03:00
Day-36 Review 16&24
EN36.1 – Time 00:05:00
EN36.2 – Present continuous tense 00:04:00
EN36.3 – Listen & Write 00:03:00
EN36.4 – Read & Answer 00:04:00
Day-37 Review 25&33
EN37.1 – Sport 00:02:00
EN37.2 – Invitation 00:01:00
EN37.3 – How to say yes 00:05:00
EN37.4 – Prediction 00:01:00
EN37.5 – Ocean 00:01:00
EN37.6 – Transportation 00:02:00
EN37.7 – Listen & Write 00:02:00
EN37.8 – Read & Answer 00:03:00
Imtixaanka 3aad – Basic English 00:15:00

Course Reviews

5

5
2 ratings
 • 5 stars2
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Qiimeynta barashada englishka

  5

  Waa heer sare runtii

 2. Run ka hadal

  5

  Runtii barnaamij waxbarasheedkan waa mid aad u wanaagsan lagana Soo shaqeeyay anigu waan amanayaa inshallah marka aan dhameeyana waxaan rajeynayaa in aan luqada wax badan ka garto ku hadalkeeduna ii fududaado

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga